Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden voor verhuur- en deelautobedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en treden in werking per 1 februari 2021.

Begripsomschrijving in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Het voertuig: de auto, inclusief de onderdelen en accessoires die worden gehuurd; Auto: een personenauto of een bedrijfsauto; Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit de huurder is tevens ook de bestuurder; Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder van UnlimitedKM die als verhuurder de overeenkomst sluit; Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de overeenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen; Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:

 • beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) het voertuig en het derven van huurinkomsten;
 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is.

Onder bovenhoofdse schade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

Schriftelijk: in geschrifte of elektronisch;

WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Huur periode bij UnlimitedKM: Is per 24 uur en niet per kalenderdag.

Kilometervrij: Optie kilometervrij betekent ook 100% kilometervrij.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten over de huur van voertuigen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 - Het aanbod

 1. Verhuurder doet een schriftelijk of mondeling aanbod aan de huurder.
 2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 3. Het aanbod bij de huur van een voertuig bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
 • het voertuig;
 • de huurtermijn;
 • de huursom;
 • de wijze van betalen en zekerheidsstelling;
 • de mogelijk bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten;
 • de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht;
 • de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid.
 1. In het aanbod staan de openingstijden, het adres en telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.
 2. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Is dit niet mogelijk, dan worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven. Bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze zo spoedig mogelijk.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk.
 2. De overeenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de overeenkomst staat of zoals op een andere manier is overeengekomen. De overeenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.
 3. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 10.000, -, tenzij anders is overeengekomen. Het (eventueel verhoogde) maximum bedrag staat in de overeenkomst. Ook wordt er verwezen naar een beperking op de aansprakelijkheid van artikel 13 lid 2.

Artikel 4 - De prijs en de prijswijzigingen

 1. De huursom en eventuele bijkomende kosten zoals prijs per kilometer worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele bevoegdheid om tussentijds de prijs te kunnen wijzigen. De huursom en de eventuele bijkomende kosten komen duidelijk op de overeenkomst te staan.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt verhoogd.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingverhogingen.
 4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de kilometerteller, tenzij deze defect is. Is de kilometerteller defect, dan wordt op een andere in de branche gebruikelijke manier het aantal gereden kilometers vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller geldt ook voor de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.
 5. Tijdens de huurperiode betaalt de huurder de kosten vanwege het gebruik van het voertuig, zoals tolgelden, Eurovignet, milieusticker, en de kosten voor brandstof(-toevoegingen), reiniging, parkeren. Ook betaalt de huurder de kosten voor winterbanden wanneer het voertuig verplicht over deze winterbanden moest beschikken.

Artikel 5 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. De huurder is verplicht om het voertuig op de dag en het tijdstip waarop de huurperiode afloopt, terug te brengen. Indien er een ander afleveradres is overeengekomen dan het bedrijfsadres, dient de huurder het voertuig op dat afleveradres te retourneren. De verhuurder is verplicht om het voertuig tijdens de openingstijden in ontvangst te nemen.
 2. De huurder mag het voertuig slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
 3. Afspraken over het binnen de overeengekomen huurperiode eerder terugbrengen van het voertuig zijn vrijblijvend.
 4. Komt het voertuig niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het voertuig onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven van toepassing tot het moment dat het voertuig aan de verhuurder terug is gegeven.
 5. Indien huurder het voertuig niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat het voertuig te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast is huurder verplicht de geleden en nog te lijden schade van de verhuurder te vergoeden. Als het onmogelijk is en blijft het voertuig terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 - Annulering

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) van verhuur: 75% van de huursom van het voertuig;
 • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom van het voertuig;
 • bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom van het voertuig;
 1. Annuleringskosten worden niet in rekening gebracht indien de huurde aantoont dat de annulering van de overeenkomst het gevolg is van overmacht.
 2. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 5 werkdagen nadat het voertuig is ingeleverd. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen met de waarborgsom. De verhuurder specificeert deze kosten. In geval van schade van de verhuurder wordt dit met de waarborgsom verrekend. De terugbetaling zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag resteert. Terugbetaling gebeurt binnen twee maanden nadat het voertuig is ingeleverd, maar in geval van schade aan derden binnen zes maanden.
 2. Als een derde schade van verhuurder heeft veroorzaakt en deze schade is door de derde volledige vergoed, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
 3. Verhuurder kan een vooruitbetaling tot 50% van de huursom vragen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dient de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald te worden. Andere bedragen moeten betaald worden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
 5. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van deze termijn nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.
 6. Indien de huurder naar het buitenland gaat (exclusief België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, en Oostenrijk) is de waarborgsom €1500,-
 7. Indien de huurder naar het buitenland gaat gelden er buitenlandtoeslagen voor verscheidene landen. Benelux en Duitsland géén buitenland toeslag, Frankrijk, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen €12.5,- per dag, alle overige landen €25,- per dag.
 8. Indien een buitenlandreis niet vermeld wordt dient de verhuurder een boete van €150,- te betalen plus de verrekende buitenlandtoeslag.
 9. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief brandstof en Adblue.

Artikel 8 - Verplichtingen huurder

 1. De huurder moet met het voertuig omgaan zoals een goed huurder betaamt en er voor zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is bijvoorbeeld verboden om het voertuig te gebruiken op een circuit, op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is, of op een terrein waarvan het betreden op eigen risico is.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder moet de bagage aan en in het voertuig zorgvuldig vastmaken.
 4. Huurder moet er voor zorgen dat het voertuig niet wordt bestuurd door iemand die onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt. Alleen personen die als bestuurder op de huurovereenkomst zijn vermeld, mogen het voertuig besturen of anders over het voertuig beschikken.
 5. Huurder is niet toegestaan om het voertuig door te verhuren.
 6. Het is huurder toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 7. Huurder is verplicht geldige legitimatie te tonen.
 8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 9. Huurder is verplicht om bestuurders, passagiers en andere personen die hij het voertuig laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er voor te zorgen dat deze zich hier ook aan houden.
 10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).
 11. Huurder mag het voertuig niet gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan voor carpooling. Met het voertuig mag huurder geen wedstrijden rijden, of snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidstesten doen.
 12. Bij niet voldoen aan onze voorwaarden, zijn genoodzaakt om dit als melding door te geven aan alle verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 9 - Instructies voor de huurder

 1. Huurder moet het oliepeil en de bandenspanning van het voertuig op niveau (laten) houden. Vraagt de verhuurder aan huurder om het voertuig voor normaal onderhoud in te leveren, dan doet huurder dat, wanneer dit op een normale manier voor hem te regelen valt. De vraag om het voertuig voor onderhoud af te geven, wordt niet gesteld als de huurperiode een maand of korter is.
 2. Huurder moet het voertuig schoon teruggeven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de schoonmaakkosten (inclusief kosten voor het verwijderen van (grondstoffen voor) verdovende middelen) in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,- (inclusief btw).
 3. In het voertuig geldt een strikt rook- en huisdierenverbod. Huurder is gehouden deze verplichting na te komen. Bij niet nakoming van deze verplichting is de verhuurder gerechtigd hiervoor boete in rekening te brengen, met een minimum van € 80,- (exclusief btw).
 4. Huurder tankt met door verhuurder aangegeven en voor het voertuig bedoelde brandstof, eventueel met die toevoegingen waar de verhuurder om gevraagd heeft. Huurder laadt een elektrische auto op de juiste manier op.
 5. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuigmoet huurder deze instructies opvolgen:
 • huurder informeert de verhuurder hierover;
 • huurder volgt de aanwijzingen van de verhuurder op;
 • huurder geeft gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of diens verzekeraar;
 • huurder laat het voertuig zo achter, dat het behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing;
 • huurder verleent aan de verhuurder en aan door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het voertuig is huurder daarnaast verplicht:
 • om melding te doen bij de politie ter plaatse;
 • om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
 • om op geen enkele manier schuld te erkennen.
 1. Huurder moet verhuurder zo spoedig informeren over alle omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd moet worden, zoals:
 • het vermoeden dat de kilometerteller/ tachograaf/ snelheidsbegrenzer/ PTO/ koelmotor/ bedrijfs- urenteller of het tracking & trace systeem verstoord is;
 • het vermoeden dat het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem verbroken is;
 • dat er een gebeurtenis is opgetreden waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
 • over het defect gaan van, de beslaglegging op, de vermissing van het voertuig, of dat huurder op een andere manier de macht over het voertuig kwijt is geraakt.
 1. Wanneer autoriteiten (zoals de politie) de verhuurder vragen informatie te geven over de persoon die het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, moet huurder zo spoedig mogelijk de vragen van verhuurder beantwoorden.

Artikel 10 - Verplichtingen verhuurder

 1. Bij aanvang van de huurperiode heeft het voertuig een volledig gevulde brandstoftank (dan wel is de elektrische auto voldoende opgeladen), de overeengekomen accessoires en specificaties en de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Het voertuig beschikt over de juiste bandenspanning en het juiste oliepeil, is schoon goed onderhouden en voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar in technisch goede staat.
 2. Huurder krijgt een soortgelijk voertuig als het te huren voertuig uit de afgesproken categorie niet beschikbaar is.
 3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 4. Verhuurder geeft huurder de vereiste documenten mee, voor de start van de huurperiode.
 5. Verhuurder zorgt dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructie ligt en een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
 6. Op het voertuig (liefst dicht bij de brandstofvulopening) staat welk type brandstof -plus eventuele toevoegingen- er getankt moet worden.
 7. In de Nederlandstalige instructie van het voertuig staat op welke niveaus het oliepeil en de bandenspanning moeten worden gehouden.
 8. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit doen. Dit geldt niet als een gebrek niet verholpen kan worden of, wanneer dit redelijkerwijs niet van verhuurder kan worden gevraagd, gelet op de kosten van reparatie. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
 9. Er is pechhulp in Nederland en in de landen die op de groene kaart staan. Pechhulp in andere landen dan de op deze groene kaart genoemde landen geldt alleen als partijen hebben afgesproken dat het voertuig ook daar gebruikt mag worden.
 10. Onder pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat het voertuig vervangen wordt door een bij voorkeur gelijkwaardig voertuig, wanneer er een defect aan het voertuig zal moeten worden gerepareerd. Dit geldt alleen als deze reparatie waarschijnlijk langer dan twee werkdagen zal gaan duren. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
 11. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.
 12. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij artikel 11 lid 2 van toepassing is, of tenzij partijen hebben afgesproken dat het voertuig niet in het buitenland gebruikt mag worden.
 13. Alle voertuigen van de verhuurder zijn WA-verzekerd.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico. Bij het voertuig tot 3500 kilogram is het eigen risico in geval van bovenhoofdse schade maximaal €1500,-. Bij schade wegens achteruit rijden of in-/uitparkeren is het eigen risico eveneens maximaal €1500,-. Voor alle andere schadegevallen is het eigen risico maximaal €1000,-. Voor bovenhoofdse schade is de eigen risico €5000,-. zowel voor bedrijven als particulier.
 2. Wanneer de schade volgt uit handelen of nalaten zoals bedoeld in artikel dan moet huurder de schade van verhuurder volledig vergoeden. Dit geldt niet als huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden of als volledige vergoeding niet redelijk en billijk is.
 3. Als het voertuig met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden wordt terug gebracht en/of wanneer het voertuig op een ander plaats dan op het bedrijfsadres van verhuurder wordt gebracht, zodat verhuurder het voertuig kan komen ophalen, dan geldt in overeenstemming met lid 1 en 2 het volgende: huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
 4. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 5. Als huurder een derde het voertuig laat besturen of gebruiken, is huurder aansprakelijk voor wat deze persoon doet of nalaat. Ook al had deze persoon niet de instemming van huurder voor zijn gebruik.
 6. Wanneer huurder kostbare zaken vervoert of achter laat in het voertuig, is huurder aansprakelijk voor de schade als gevolg van diefstal of beschadiging, tenzij deze schade door diefstal of beschadiging het gevolg was van een gebrek aan het voertuig als bedoeld in artikel 13 lid 2.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de verhuurder

 1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering krachtens schadeverzekering of verstrekking uit anderen hoofde.
 3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

Artikel 13 - Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben of gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Krijgt verhuurder zo’n sanctie of maatregel opgelegd, dan moet huurder op verzoek van de verhuurder meteen de schade vergoeden. Ook moet huurder de administratiekosten met een minimum van €25,- betalen. Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van €10,-.
 3. Als huurder dat wil, krijgt hij een kopie van het officiële document van de sanctie.

Artikel 14 - Beslag op het voertuig, vanwege administratief-/ civiel-/ straf- recht

 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Huurder betaalt de kosten vanwege de beslaglegging.

Artikel 15 - Ontbinding van de huur

 1. Partijen kunnen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de huurovereenkomst ontbinden op het moment dat:
 • de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen toerekenbaar niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
 • de wederpartij onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • de wederpartij van het bestaan van omstandigheden wist, die van zodanige aard zijn, dat als hij hiervan wist, de overeenkomst niet (op deze wijze) zou hebben gesloten. Verhuurder kan in zo’n geval een vergoeding van de redelijke kosten vragen;
 • huurder overlijdt, voorafgaand en tijdens de huurperiode van de (Deel)auto.
 1. Huurder verleent bij elke beëindiging in de zin van lid 1 alle medewerking om het voertuig terug te geven.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

 

 

 

Artikel 16 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.

 

Artikel 17 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

 

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.
 2. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. UnlimimitedKM is verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien er sprake is van deelname aan criminele activiteiten, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.